Algemene Voorwaarden van Aannemersbedrijf Buzz Bouw b.v.
Artikel 1. Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze offertes en aanvaarde opdrachten, waaronder begrepen verkoopovereenkomsten en (onder)aannemingsovereenkomsten, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. (Afwijkende) voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn slechts van toepassing, indien deze
uitdrukkelijk door ons schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden
De Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die
daaruit voortvloeien, tussen Buzz Bouw en een opdrachtgever, waarop Buzz Bouw de Voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offertes
De door Buzz Bouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de
offertedatum, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Buzz Bouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
  uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buzz Bouw het recht bepaalde
  werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal de daaraan verbonden kosten voor haar
  rekening nemen. De Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband
  bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.
 3. Buzz Bouw geeft aan welke informatie of documenten door de opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt
  moeten worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking van deze
  informatie of documenten. Bij gebrek aan duidelijke instructies van opdrachtgever staat het Buzz Bouw vrij naar eigen
  inzicht te handelen voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een
  uitdrukkelijke volmacht. Daarnaast heeft Buzz Bouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit
  de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
  brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Buzz Bouw de uitvoering van die
  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
  voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
  Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Buzz Bouw derhalve schriftelijk in gebreke te
  stellen.
  Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is
  om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
  overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing
  van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Buzz Bouw zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
  stellen.
 7. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Buzz Bouw
  de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 8. In afwijking van lid 3 zal Buzz Bouw geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
  het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
  Artikel 7. Geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
  overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
  andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Artikel 8. Intellectuele eigendom
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van de Voorwaarden behoudt Buzz Bouw zich als volledig
  rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 10. Alle door Buzz Bouw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz.,
  zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buzz Bouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
  gebracht.
 11. Buzz Bouw houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
  doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  Artikel 9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 12. Beiden partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op basis van een
  tekortkoming door de andere partij tenzij de tekortkoming van dien aard is dat deze ontbinding niet gerechtvaardigd
  is.
 13. Buiten het hiervoor onder 1. genoemde geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk op te zeggen. Op die situatie is artikel 7:764 BW van toepassing.
 14. Buzz Bouw heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met
  onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van
  betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te
  treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de afnemer onder curatele wordt
  gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de
  beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
 15. De vorderingen van Buzz Bouw op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Buzz Bouw ter kennis gekomen omstandigheden Buzz Bouw goede grond
  geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien Buzz Bouw de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
  nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • indien de opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of
  indien hiertoe een besluit wordt genomen;
 1. Indien de opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens Buzz Bouw niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn
  alle overige (resterende) vorderingen van Buzz Bouw op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. In de in dit artikel genoemde gevallen is Buzz Bouw bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
  schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Buzz Bouw
  schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Buzz Bouw zich bij de
  uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
  de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
  overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Buzz Bouw bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 4. Eventueel door Buzz Bouw geleverde of ter beschikking gestelde zaken blijven het eigendom van Buzz Bouw totdat de
  opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Buzz Bouw gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 6. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen,
  is Buzz Bouw gerechtigd de zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen
  halen, ongeacht waar deze zaken zich bevinden. De opdrachtgever (of de derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
 7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is
  opdrachtgever verplicht Buzz Bouw zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 8. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Buzz Bouw:
  -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde of ter beschikking gestelde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
  tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  -alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
  geleverde zaken te verpanden aan Buzz Bouw op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  -de vordering die de opdrachtgever verkrijgt jegens haar afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Buzz Bouw geleverde zaken te verpanden aan Buzz Bouw op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239
  BW;
  -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Buzz Bouw;
  -op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Buzz Bouw ter bescherming van haar
  eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en ook de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de
  normale uitoefening van haar bedrijf.
 9. De opdrachtgever gebruikt de door Buzz Bouw ter beschikking gestelde zaken uitsluitend voor het doel waarvoor deze
  ter beschikking zijn gesteld. Het aanbrengen van wijzigingen aan de ter beschikking gestelde zaken is niet
  toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Buzz Bouw.
 10. De opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde zaken naar behoren te onderhouden. De kosten van
  onderhoud en reparatie komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
  overeengekomen.
  (Vervolg Artikel 10)
 11. In het geval van schade aan ter beschikking gestelde zaken zal de opdrachtgever Buzz Bouw onverwijld op de hoogte
  stellen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze schade het gevolg is van slijtage door
  normaal gebruik voor het doel waarvoor de zaken ter beschikking zijn gesteld.
 12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door of ten gevolge van plaatsing of gebruik van
  de ter beschikking gestelde zaken, tenzij de door Buzz Bouw ter beschikking gestelde zaken ondeugdelijk zijn voor het
  doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld, sprake is van reeds bij de terbeschikkingstelling aanwezige
  gebreken of Buzz Bouw onjuiste instructies heeft verstrekt voor het gebruik van deze zaken.
 13. De opdrachtgever is gehouden Buzz Bouw te vrijwaren voor alle aanspraken als gevolg van schade aan derden,
  respectievelijk aan eigendom van derden ten gevolge van plaatsing respectievelijk door het gebruik van de ter
  beschikking gestelde zaken.
  Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
 14. De opdrachtgever dient de ingekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten)
  onderzoeken. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen of de juiste zaken zijn geleverd, de afgeleverde
  zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en de afgeleverde zaken voldoen aan de
  overeengekomen kwaliteitseisen.
 15. Gebreken of tekorten aan de verrichte werkzaamheden/geleverde goederen dienen door de opdrachtgever binnen
  24 uur na de aflevering schriftelijk te worden gemeld aan Buzz Bouw.
 16. Door geheel of gedeeltelijke ingebruikneming of verwerking van de onder lid 2 van dit artikel vermelde goederen
  vervalt ieder recht van de opdrachtgever.
 17. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
 18. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Buzz Bouw worden geretourneerd.
  Artikel 12. Prijzen
 19. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomen,
  welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door Buzz Bouw aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen
  hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
 20. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.
 21. Indien Buzz Bouw met de opdrachtgever een vaste prijs en/of vast tarief overeenkomt, is Buzz Bouw niettemin gerechtigd tot
  verhoging van de productprijs en/of tarief. Buzz Bouw zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen aan de opdrachtgever.
 22. Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk zal Buzz Bouw bij
  opdrachtgever in rekening brengen. Voorzover opdrachtgever de noodzaak van een als gevolg van het opgedragen
  meerwerk voortvloeiende prijsverhoging niet had moeten begrijpen, zal Buzz Bouw opdrachtgever daar op wijzen.
 23. Buzz Bouw is gerechtigd in gedeelten te factureren, zulks naar de stand van uitvoering van de werkzaamheden, dan wel
  als voorschot op de eindafrekening.
  Artikel 13. Betaling
 24. Buzz Bouw zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken kosten op
  basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.
 25. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen tussen partijen.
  Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere
  ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever rente aan Buzz Bouw verschuldigd over openstaande vorderingen van Buzz Bouw van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van
  Buzz Bouw op volledige schadevergoeding.
 26. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever.
  De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde
  hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,00, onverminderd het recht van Buzz Bouw aanspraak te maken op
  de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.
 27. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van
  de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 28. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
  rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 29. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  Artikel 14. Aansprakelijkheid
 30. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Buzz Bouw
  verstrekte gegevens. Buzz Bouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige
  gegevens.
 31. Buzz Bouw is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van opdrachtgever, haar
  personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende
  werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
 32. De aansprakelijkheid van Buzz Bouw, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is
  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 33. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt,
  is de aansprakelijkheid van Buzz Bouw beperkt tot het bedrag van hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de opdracht
  verschuldigd is.
 34. De opdrachtgever zal Buzz Bouw vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden
  met of voortvloeien uit handelen of nalaten van opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in
  het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of
  bewuste roekeloosheid.
 35. Iedere vordering jegens Buzz Bouw vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop
  de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.
  Artikel 15. Overmacht
 36. Indien Buzz Bouw als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van
  overmacht blijvend onmogelijk is, kan Buzz Bouw de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige
  schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 37. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Buzz Bouw onafhankelijke omstandigheden die nakoming van
  een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.
 38. Indien Buzz Bouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
  afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
  overeenkomst.
  Artikel 16. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
 39. Op elke overeenkomst tussen Buzz Bouw en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 40. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen
  opdrachtgever en Buzz Bouw, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Buzz Bouw
  blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale
  verdrag bevoegde rechter.
  Artikel 17. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en rechtsongeldigheid
 41. Buzz Bouw is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/aanvullingen
  treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
  medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is
  medegedeeld.
 42. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de
  overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel
  geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.